Mål og visjon

I kirkebakken barnehage har vi som mål å skape et miljø preget av trygghet, gjensidig respekt, tilhørighet, medvirkning, romslighet, mestring og glede.

Hvordan skal vi nå målene våre?

Dette skal vi gjøre gjennom å gi barna medvirkning og deltakelse i egen barnehagehverdag. Dette vil være svært viktig og gjeldende i det daglige, og innebærer at barn aktivt er med på å påvirke sin dag ut i fra egne behov og interesser.
Det vil bli lagt til rette for – og gitt stort rom, for lek, sang og musikk, utelek og uteaktivitet tilpasset barnas alder og forutsetninger.

Kvalitetsmål

Barnehagen skal tilby barn og foreldre et barnehagetilbud av høy kvalitet, både i form av pedagogisk innhold og god økonomistyring. Visjonen utgjør en viktig veiviser for hva vi legger i kvalitet:

Et godt sted å være betyr at vi skal skape en barnehage som bygger på:

Gjensidig respekt og raushet

Trygghet

At barns trivsel er voksnes ansvar

Stabilt personale

Tydelige grenser

Tilhørighet og fellesskap

Medvirkning og medbestemmelse i egen hverdag

Mestring

Glede og humor

Varme og omsorg

Bli sett og hørt

Tilrettelagt miljø og aktiviteter

Et godt sted å leke betyr for oss:

At det legges til rette for mye og allsidig lek, både inne og ute

At det å leke er et mål i seg selv, ikke et middel

At lek bygger vennskap, fellesskap og tilhørighet

At lek kan bearbeide opplevelser og erfaringer

At voksne er gode støttespillere i barnas lek

Et godt sted å lære betyr for oss:

At læringsmiljøet er tilrettelagt, både i uformelle og formelle situasjoner i hverdagen

At læring foregår gjennom lek og i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet

At barn lærer gjennom deltakelse og medvirkning i egen hverdag

At barn lærer gjennom selvstendighet

At læring skal gi glede og mestring