Kirkebakkenprosjektet

Byggingen av Kirkebakken barnehage og menighetshus startet i mai 2014 og blir ferdigstilt sommeren 2015. Barnehagedelen i 1. etasje vil bli overlevert 1. juni slik at innredninger og inventar kan komme på plass i god tid før oppstart. 2. etasje med aktivitetssal og kirkekontorer overleveres 1. august.

Det er Nordreisa Menighetsbarnehage AS som oppfører og eier bygget. Selskapet skal også drive Kirkebakken barnehage.

Bygget er på ca 1200 kvadratmeter, og hele prosjektet er kostnadsberegnet til vel 30 millioner kroner. Prosjektet er hovedsaklig lånefinansiert, men ilag med Nordreisa Sokn og Kirkebakkens venner (som er en frivillig organisasjon til støtte for prosjektet) skal barnehageselskapet skaffe en egenkapitalandel på vel 2 millioner før oppstart. Pr januar 2015 gjenstår ca 700 000.

Bygget inneholder en 4 avdelings barnehage i plan 1. Her er en funksjonell planløsning med 2 avdelinger for små barn (0-3 år), en avdeling for større barn (3-6 år), en blandet avdeling (0-6 år), samt egen personalavdeling med kontorer og møterom.

Her kan du se plantegning av barnehagen (plan 1)

I 2. etasje er planlagt nye kontorer for Nordreisa Sokn i vestre del av bygget. Mot øst er det en stor og romslig aktivitetssal til menighetens og barnehagens felles bruk. Her vil barnehagen ha mulighet for fysisk lek og aktiviteter innendørs, spesielt i den kalde årstiden. I tillegg vil aktivitetssalen brukes som verksted for håndarbeid og kreativitet, sal for fremføring og formidling, aula for foreldremøter, samlingsstunder, allmøter, fellesmåltider og andre aktiviteter som barnehagen arrangerer.

Barnehagen vil også kunne utnytte foaje og storkjøkken til å skape møteplasser på dagtid, for eksempel eldretreff, julemesser, etc, og slik skape aktivitet i samarbeid med Nordreisa menighet.

Det har også vært et mål at arealene skal være utformet med tanke på sambruk. For eksempel vil en kombinere aktivitetssalen til bruk som menighetssal utenom barnehagens åpningstid. Menigheten vil bruke lokalene til trosopplæring, konfirmasjonsundervisning, babysang, barne- og ungdomsarbeid, forsamlinger, korøvelser, kirkekaffe etc, samt annen diakonal virksomhet.

Her kan du se tegning for Plan 2 med aktivitetssal

Det er også et mål at bygget skal bli et samlingspunkt for hele Nordreisa-samfunnet og være en storstue for mange anledninger. Eksempel på dette er selskaper som dåp, bryllup, begravelser, fødselsdager og andre private arrangementer, samt konferanser og møter for bedrifter, lag og foreninger.

Bygget vil bli utrustet med heis for å ivareta funksjonshemmendes behov. I tillegg blir det vannbåren gulvvarme i begge etasjer og et moderne klimaanlegg. Betongservice AS har totalentreprise på bygget. Det betyr at prosjektet gir positive lokale ringvirkninger også i byggeperioden.

Utearealet vil opparbeidet med adkomst og parkeringer som vil utvikle området rundt kirka. Nordreisa kommune har planer om at Mounioveien inn mot Moan skole blir stengt for trafikk og omgjort til gang og sykkelvei. Det blir anlagt ny vei til Moan skole over dagens Lundejordet. Dermed skapes en tryggere skolevei også for elevene ved Moan skole. Barnehagens uteområde blir tilrettelagt med stier, lekeplasser og en eventyrskog med bål og grillplass.

Her kan du se illustrasjonsplan for parkering og lekeareal